ZŠ a MŠ Služovice

Znak Obce

Adresa: Služovice 134, 747 28
Telefon: 733 180 527, 553 762 322

Výuka ve školách od 25.5. - informace

01.05.2020

Vážení zákonní zástupci,

 v souladu s harmonogramem uvolňování vládních opatření v oblasti školství bude od pondělí 25. května 2020 umožněna osobní přítomnost žáků prvního stupně základní školy na organizovaných a zájmových aktivitách formou školních skupin.

 Účast žáků však nebude povinná.

 V rámci ochrany rizikových skupin žáků a jejich rodinných příslušníků a pedagogických i nepedagogických pracovníků, bude i nadále pokračovat distanční výuka ( tedy: pro děti a žáky, kteří žijí ve společné domácnosti s osobami z rizikových skupin).

 Doporučený počet žáků ve školní skupině bude 15, musí být splněna podmínka jedno dítě v lavici.

  • Složení skupin bude neměnné a dítě tedy nebude moci skupiny měnit.
  • Školní družina nad rámec jedné skupiny povolena nebude.
  • Tělesná výchova bude zakázána.
  • Co se týče jídelen, jejich otevření bude podmíněno aktuální epidemiologickou situací a místními podmínkami. (V případě nemožnosti splnění předepsaných hygienických standardů bude podávána studená strava.)
  • V průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci a aktivitách ve vzájemné blízkosti, stejně jako mimo třídu a ve společných prostorách školy, budou roušky povinné. Zákonní zástupci zajistí dětem 2 roušky na den.

 Další podrobné podmínky provozu škol a školních jídelen budou k dispozici 4.5.2020.

 Aby se naše škola mohla na tuto situaci co nejdřívě připravit, žádáme Vás o vyplnění krátkého dotazníku, kterým chceme předběžně zjistit zájem o formy vzdělávacích aktivit.

Vyplněný dotazník zašlete elektronicky (zs.sluzovice@seznam.cz) nejpozději do 11.5.2020

 Na základě výsledků dotazníkové akce připravíme organizaci školních skupin, zapojení pedagogických pracovníků do této činnosti, úpravu učeben a další podrobnosti, které vyplynou z upřesňujících instrukcí MŠMT a MZ ČR.

 Upozorňujeme, že přijetí dítěte do školní skupiny bude podmíněno podepsáním čestného prohlášení zákonným zástupcem dítěte o nerizikovosti žáka a dalších osob, které s ním sdílejí společnou domácnost. Pro informaci je v příloze uvedena předběžná podoba dotazníku. V případě, že MZ ČR a MŠMT zveřejní přepepsaný oficiální formulář, zašleme vám jej v dostatečném předstihu.

Podepsané čestné prohlášení budete odevzdávat v den nástupu do školy.

 S pozdravem

 Mgr. Bc. Hana Častulíková

ředitelka školyPřílohy:

Dotazník pro rodiče

Čestné prohlášení