ZŠ a MŠ Služovice

Znak Obce

Adresa: Služovice 134, 747 28
Telefon: 733 180 527, 553 762 322

Zadání práce 1. 2. třída

04.05.2020

Ahoj kuřátka!
Času nám  pomalu ubývá a úkolů pro tento týden bude také méně. Věřím, že máte úkoly z minulého týdne splněny, proto vám dávám tento týden čas na zopakování všeho, co jste se doposud doma učili. Říká se, že opakování je matkou moudrosti, tak si vyzkoušejte, jak jste zmoudřeli a kolik vám toho ve vašich hlavičkách zůstalo.
Všechny vás moc pozdravuji a těším se na naše příští setkání.
 
Třídní učitelka Jana Ratimorská


1.třída     04. 05.-07. 05. 2020
M  - Procvičovat sčítání s přechodem přes desítku do 20 zpaměti. Práce v nové učebnici M 4A str. 14
Geometrie-narýsuj si na papír podle pravítka 10 různě dlouhých čar. Dbej při tom na jemné rýsování a na tužku netlač. (Tužka musí být zastrouhaná.)
Moje počítání str. 13-16.
ČT -  str. 123 Kde domov můj? (zpaměti). Je to naše česká hymna. Str. 124 opakuj a přečti všechna písmena abecedy, která umíš bezpečně přečíst, str. 125 označ písmena, která umíš napsat.
Moje první čítanka str. 10-12, Prac. sešit k Moji první čítance str. 5-6
ČJ - ústně opakovat druhy vět (oznamovací, tázací, rozkazovací, dělení slov na slabiky a počítání slabik, rozklad slov na hlásky a kolik je hlásek ve slově, velké písmeno na začátku věty).
Psaní - procvičování psaní do nového sešitu Slabikář str. 99 opis spodního řádku do sešitu, ale každé slovo na jeden řádek, str. 100-101 opis vět na spodním řádku do sešitu, str. 102 opis spodního řádku do sešitu, ale každé slovo na jeden řádek
PRV - str. 28-29 opakování učiva
Veselá škola str. 18-23


2. třída     04. 05.-07. 05. 2020
M   - opakovat násobení a dělení 6 zpaměti, řada 7 zpaměti, nová učebnice Matematiky 7 str. 13-14, Moje počítání str. 12
Geometrie - Zopakuj si rýsování přímek, polopřímek, opačných polopřímek, úseček, narýsuj 5 úseček a změř je. Narýsuj bod, pojmenuj ho a narýsuj 3 přímky, které tímto bodem procházejí.
ČJ -  Opakuj druhy vět, psaní velkých písmen ve slovech, dělení slov na slabiky, dělení hlásek, slabikotvorné hlásky (r, l).
str. 89 - postupuj podle zadání v jednotlivých cvičeních v učebnici
str. 89 cv. 3 nadiktovat do sešitů 
str. 90 celá strana dle zadání
Pracovní sešit 2 k učebnici ČJ 2 str. 14     
ČT - zopakuj si všechny básně, které ses v tomto pololetí naučil zpaměti. Nový úkol str. 117 báseň Zvonili, zvonili (rozlišit co je verš, sloka, najdi rýmy)
 str. 114-117 + vypracuj přílohu
Psaní - Písanka str. 24-28 
PRV- Opakuj domácí zvířata (samec, samice mládě), zvířata v lese. Nové učivo v uč. str. 38 odpověz na otázky  Prac. seš. str. 19

Čtení 2. třída