ZŠ a MŠ Služovice

Znak Obce

Adresa: Služovice 134, 747 28
Telefon: 733 180 527, 553 762 322

Zájmové kroužky


Angličtina pro předškoláky

Jedná se o mimospánkovou aktivitu, do které jsou zařazeny děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání.

Charakteristika a cíl činnosti:

Cílem je pozitivně motivovat žáky k učení se anglickému jazyku, seznámení dětí se základní slovní zásobou a jednoduchými slovními spojeními, která mohou již v tomto věku aplikovat v praktickém životě, vést je k samostatnému a sebejistému používání angličtiny při dorozumívání se v praxi, pěstovat v nich základy pro sebekontrolu a sebehodnocení.

Žáci si osvojují receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti:

 • Používá foneticky správnou výslovnost
 • Rozumí jednoduchým pokynům a větám
 • Chápe obsah a smysl jednoduché a pomalé konverzace dvou osob

Témata:

 • Seznámení a představení se, pozdravy
 • Barvy, čísla a počítání do 10-ti
 • Já a moje rodina
 • Já a moje tělo
 • Zvířátka domácí a v Zoo
 • Jídlo, ovoce a zelenina

K výuce jsou použity také nahrávky rodilých mluvčích.

Kroužek vede vedoucí paní učitelka Alena Carbolová.


Hudební hrátky

Jedná se o mimospánkovou aktivitu, do které jsou zařazeny přihlášené děti ve věku 5-7 let.

Charakteristika a cíl činnosti:

Cílem kroužku je rozvoj estetického cítění a hudebních schopností dítěte (rytmika, zpěv, pohyb). V našem pojetí je hra na flétnu součástí systému rozvoje hudebních dovedností, nejedná se o nástrojovou výuku v pravém slova smyslu. Orientujeme se spíše na prožitek a vztah k hudbě než na výkon. Flétna je chápána spíše jako hudební (terapeutická) pomůcka.

Děti získají určité technické návyky, na něž budou moci v budoucnu navázat (dech, prstová technika, artikulace). To vše pomocí her.

V neposlední řadě je také cílem příznivé ovlivňování dýchacího systému pomocí pravidelného provádění dechových cvičení.

Oblasti rozvoje:

 • Dechová cvičení
 • Tónová cvičení
 • Zvukové hry
 • Flétnová artikulace
 • Logopedická cvičení (oromotorika)
 • Základní pěvecká průprava
 • Rytmika (tleskání, hra na tělo, hra na orffovy nástroje)
 • Prstová gymnastika a hry
 • Správné držení nástrojů (flétny a orffových nástrojů)
 • Tance a hudebně pohybové hry

Co děti potřebují?

 • Jakoukoliv zobcovou flétnu (sopránová plastová i dřevěná, popřípadě pětidírková)
 • Rychlovazač
 • 10ks průhledných složek do rychlovazače

http://www.zsamssluzovice.cz/gallery/show/162

Kroužek vede paní učitelka Bc. Lucie Víchová


Kroužek šikovných ručiček

Jedná se o mimospánkovou aktivitu, do které jsou zařazeny přihlášené děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání.

 Charakteristika a cíl činnosti:

 Tento kroužek je vhodný pro děti, které rády modelují, malují nebo cokoli kreativně tvoří.

 Kroužek šikovných ručiček rozvíjí u dětí:

 • fantazii,
 • manuální zručnost,
 • estetické cítění,
 • kreativitu,
 • nápaditost.

Děti se zde budou učit pracovat s rozmanitými materiály od papíru po přírodniny. Mohou se těšit na kreslení či vyrábění věcí k různým příležitostem a vytváření sezónních dekorací. Z každé hodiny si dítě odnese výtvor, kterým může potěšit sebe i své blízké.

http://www.zsamssluzovice.cz/gallery/show/192

Kroužek vede paní učitelka Ing. Ilona Böhmová.